Giới thiệu

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA CƠ KHÍ

* Sứ mạng

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu ứng dụng sáng tạo; Chuyển giao tri thức, Công nghệ lĩnh vực Cơ khí, Cơ điện tử và Hệ thống Công nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp, phục vụ đất nước và hội nhập quốc tế.

* Tầm nhìn

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trở thành Trường Đại học trực thuộc Đại học Công nghiệp Hà Nội, đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ các lĩnh vực Cơ khí, Cơ điện tử, Hệ thống Công nghiệp; đạt chuẩn quốc gia, một số lĩnh vực đạt chuẩn quốc tế.

* Triết lý giáo dục:

Giáo dục toàn diện, vì sự phát triển bền vững và hội nhập.