Cán bộ & Giảng Viên

Cán bộ giảng viên

* Giảng viên:

Hiện nay, đội ngũ giảng viên Khoa Cơ khí gồm có giảng viên cơ hữu và hợp đồng mời giảng, trong đó 100% giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Trên 50% giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, các giảng viên trong Khoa có kiến thức chuyên môn vững, có phương pháp làm việc khoa học, có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, viết báo, biên soạn giáo trình/tài liệu giảng dạy và thực hiện các đề tài, dự án...Ngoài nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, giảng viên khoa luôn thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại cho các doanh nghiệp...

Cán bộ giảng viên

Biểu đồ trình độ giảng viên trong khoa