Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ

Địa chỉ

- Văn phòng khoa: Phòng 315 - Tầng 3, A10, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 322.

Email: khoack@haui.edu.vn.

- Văn phòng các bộ môn:

+ Bộ môn Cơ sở ngành: Phòng 205 - Tầng 2, A10,Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 322.

+ Bộ môn Hệ thống Công nghiệp: Phòng - Tầng 5, A10, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 348.

+ Bộ môn Cơ điện tử: Phòng 206 - Tầng 2, A10,Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 324.

+ Bộ môn Công nghệ Cơ khí: Phòng 302 - Tầng 3, A10,Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 321.