ĐẠI HỌC

NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1. Mục tiêu

PEO 1: Có khả năng áp dụng kiến thức toán học và khoa học tự nhiên trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo;

PEO 2: Có kiến thức cơ sở và chuyên sâu ngành robot và trí tuệ nhân tạo;

PEO 3: Có khả năng thiết kế, chế tạo và vận hành các thành phần của hệ thống trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo;

PEO 4: Có năng lực nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ mới và giải quyết những vấn đề thuộc ngành robot và trí tuệ nhân tạo;

PEO 5: Có kĩ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để giải quyết hiệu quả các vấn đề công nghệ và kĩ thuật đa ngành trong môi trường làm việc toàn cầu; sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập và vận hành các giải pháp kỹ thuật đáp ứng nhu cầu thực tiễn;

PEO 6: Có khả năng học tập suốt đời thông qua việc phát triển chuyên môn và phát triển Có khả năng học tập suốt đời thông qua việc phát triển chuyên môn và phát triển trình độ cao hơn trong lĩnh vực robot hoặc các lĩnh vực liên quan; Có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp; Có hiểu biết về khoa học-xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo nhằm đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

S01: Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành robot và trí tuệ nhân tạo;

S02: Có khả năng thiết kế, chế tạo và vận hành các thành phần của hệ thống đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến robot và trí tuệ nhân tạo; đề xuất các giải pháp tích hợp công nghệ mới để cải tiến kỹ thuật;

S03: Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng lựa chọn và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

S04: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật;

S05: Có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm để cải tiến quy trình;

S06: Có khả năng học tập suốt đời; nhận thức được trách nhiệm đối với nghề nghiệp, môi trường và xã hội; nhận thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật;

3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

4. Chương trình khung các khóa ngành Robot và trí tuệ nhân tạo

- Chương trình đào tạo ngành Robot và trí tuệ nhân tạo khóa 16